Vedtægter

Vedtægter til Vistoft sogns Beboer- og forsamlingshus forening

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Vistoft sogns beboer- og forsamlingshus forening. (Strands forsamlingshus).
Foreningens hjemsted er Vistoft sogn i Syddjurs Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted i Strands forsamlingshus for egnens befolkning, herunder især for folkeligt-kulturelt arbejde.

§ 3. Organisation
Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamlingen afholdes inden udgangen af januar måned, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, ved foreningens blad/avis, eller via foreningens hjemmeside/facebook og evt. opslag.
Forslag der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Hvert medlem har kun én stemme.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse, har været bekendtgjort i foreningens blad/avis.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen 3/5 ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som til ordinær generalforsamling.

§ 5. Foreningens bestyrelse
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen skiftevis 3 i lige år og 2 i ulige år, første gang efter lodtrækning.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen udpeger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær ved et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen, samt fastsætter sin forretningsorden.
Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær, over længere tid eller ved pludselig afgang, indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst en mere end halvdelen er mødt inkl. evt. suppleant indkaldt efter vedtagne regler.
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 2 gange årligt.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes hvis mindst 3 af medlemmerne begærer dette.
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens møder føres protokol, der underskrives af formanden, (eller i dennes fravær næstformanden), og sekretæren.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden, i samarbejde med kasseren.
Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom træffes af generalforsamlingen, dog har bestyrelsen bemyndigelse til at optage mindre lån vedrørende husets drift.

§ 6. Bestyrelsens formål
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål.
Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften evt. nødvendige personale samt at udarbejde årligt regnskab, herunder fastlæggelse af budgetter for driften.

§ 7. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
Den til foreningens drifts nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udlejning af lokaler og kontingenter.
Foreningens midler, herunder evt. overskud indsættes i lokale pengeinstitutter i forsamlingshusets navn.
For institutionens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen eller tilsluttedes medlemmer ikke hæfter personligt.

§ 8. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

§ 9. Regnskab
Regnskabsåret for foreningen følger kalenderåret.
Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af en sagkyndig revisor, der vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen.

§ 10. Opløsning
Opløsning af foreningens virksomhed kræver 2/3 flertal af fremmødte medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige og kulturelle formål inden for Vistoft sogn.

Foreningen Strands forsamlingshus er stiftet den 20. januar 2017

Vedtaget på generalforsamlingen d. 20 januar 2017, revideret 25. januar 2023.

(Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)

Brian Larsen
Knud G. Schmidt
Inger Nielsen
Jette Boesen
Christian Martin Jensen